רק בנק שמבין אותך

מתאים עצמו

לקצב שלך

חדש מפאגי! פותחים חשבון
ולוקחים הלוואה בהתאם לגובה ההכנסה

מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש. הפטור מתייחס לעמלות פעולה על ידי פקיד ועמלות פעולה בערוץ ישיר, לרבות פטור מעמלת השלמה למינימום. ההלוואה נושאת ריבית. בכפוף לתנאים המפורטים בטופס המבצע, יזוכה החשבון בהטבה חודשית בגובה מרכיב הריבית החודשי. אין לראות בפרסום זה משום הצעה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המבצע כפוף לתנאים המלאים המפורטים בטופס ההצטרפות וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל מבצעים/הטבות. ההטבות מותנות בהפקדת משכורות חודשיות (כהגדרתן בבנק) לחשבון בסכום כולל של 5,000 ₪ לפחות. הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו בכל עת.